Waarsaa warra nyaate!
==================
Akkamiin shakkitaa
Gidiraan Guddistee
Abdii irra keessee
Isaan darba jettee

Kan qabdu itti fixxee
Kaanis liqeeffattee
Ofii keetif daaraa
Isaan daara baastee

Isa ofiif dhabdee
Isaaf carraa kennuun
Isaan anaaf darbaa
Abdii taasifachuun

Osoo Abdii h'kutin
Hirriba wareegdee
Halkan Jooraa taatee
Bineensan wal gaaddee

Mudhii kee hidhattee
Guyyaa saafaa deemaa
Isa dhabdeef aadaa
Isa hafeef laamaa

Fira keef Alagaa
Ofitti wallaaltee
Sumat suma miidhee
Waarsaa Warra nyaatee

image

+++HAWWII+++
+++++++++++++
Edaa daangaa h'qabuu
Iddoon ati Ilaaltuu
Har'a iddoo biraa
Bor faallaa daawwattuu

Yaada kee qoqqooddee
kana sana jettee
Tokkoon osoo h'taanee
Hawwiidhaan dhamaatee

Dhugaan dagatamee
Wanta dhufuu maluu
Hawwiin Cubbuu fiduu
Cubbuun du'a dhaluu

Turekaa!
Dhalataan Guddatee
Bakka yaade ga'uun
Jaalataan Jaalatee
Jaalalan jiraachuun

Mana ijaarratee
Egeree Akeekee
Bareeda jiraatee
Fuldurasaa beekee

Turekaa Waan gaarii
Jiruu Hawwiif fedhaa
Kan ifaajee dhabdee
Silaahoo maal godhaa.

Jiituu Lixa Oromiyaa
Lalistuu Waamaraa
Naqamtee fi Gimbii
Abbaa Seenaa Joogiraa

Burraayyuu Hoolotaa
Ejereerran darbii
Gara Gincii tarii
Osoo Amboo h'gahin
Boqadhu Asgorii

Gudarii fi Geedoo
Ijaajjii fi Baakkoo
Sireerraan dabartaa
Qe'ee jara Makkoo
.
.
.

Ijji koo silaaltee
osoo si hin quufiin
Haallif amallikee
Natti tolus gaariin

Homaa fala dhabnee
Waliif dhaamnee nagaa
Qalbiin keenya feetus
Nutti taatee ragaa

Egaa fayyaa ta'ii
Jennee waliif dhaamnee
Carraa gaarii mara
Kan waliif Hawwinee

Osoo onneen feenuu
Wal faana jiraachuu
Garaa duuba safuu
Walirraa fagaachuu

Anaan na dhoowweerraa
Martii isaa boqonnaa
Inni kennaa jettee
Na waamte galgalaa ganamaa

Eenyuu siin jedhuree
Moggaasaa siif dhabee
Inni jettee turtee
Yoon yaade dur-duubee
Martuu naaf fuulleedhaa
Of-ilaalee qor-qalbii
Beenukaa kiyyaakoo
Natti taatus gaabbii

Bal'ina keen hawwaa
Burraaqi akka Jabbii
Si yaa qananiisuu
Uuman Hundaa Rabbii

About

Ogummaan Ogummaa dha!